عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

تنهايي

4 مرداد, 1394 از
نذئذئذئاتناتئائتائ
1. واتوتاواتواتواواواو
2. تفتنلاناناناتمتنمتا
3. نانقفتلتفغتعلتبتبت
4. لغتلغعفبتبفبفتبتلا
5. لتلائتتببلابلابا
6. انانانببتبفتغلتلتلتلتلت
7. لابابابابلابابابلاا
8. انانانببتبفتغلتلتلتلتلت
9. انانانببتبفتغلتلتلتلتلت
کد امنیتی
بارگذاری دوباره تصویر
کد تائیدی بالا را بنویسید