25 تیر, 1394 از
جایزه ندارهخخخ
1. آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد؟
2. آن چیست که درهرقرن یک بارودرهردقیقه دوبارمی آیدولی درسال هیچ وقت نمی آید؟
3. آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند؟
4. آن چيست گرد و كوچك ، آويز و معلق.گرد است و دراز و در ندارد؟
5. آن چيست كه پا و سر ندارد.جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند.اندام ظريف چون صنوبر دارد؟
محمد
اره ساده هست