محمد
25 تیر, 1394
216 مشاهده 12 پخش شده
جایزه ندارهخخخ
1
آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد؟
2
آن چیست که درهرقرن یک بارودرهردقیقه دوبارمی آیدولی درسال هیچ وقت نمی آید؟
3
آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند؟
4
آن چيست گرد و كوچك ، آويز و معلق.گرد است و دراز و در ندارد؟
5
آن چيست كه پا و سر ندارد.جز نام دو جانور ندارد اندر شكمش ستارگانند.اندام ظريف چون صنوبر دارد؟
اولین نفری باشید که این موضوع را پسندیده است
محمد
اره ساده هست