28 مهر, 1394 از
كسانی كه میل دارند خودشان را تحقیر كنند با عبارات 1، 3، 4، 6 و7 موافق و با عبارات 2 و 5 مخالفند.
1. دلم می‌خواست بیش از این به خودم احترام بگذارم
2. دركل از خودم راضی هستم
3. احساس می‌كنم چیزی ندارم كه به آن افتخار كنم
4. مایلم خودم را به عنوان یك فرد شكست خورده تلقی كنم
5. نگرشی مثبت به خود دارم
6. بارها فكر می‌كنم كه اصلا خوب نیستم
7. گاهی احساس می‌كنم فرد بی‌ثمری هستم