Abolfaz

زندگی میکند در مشهد, خراسان رضوی ایران متولد -675 فروردین, 748 مرد
Abolfaz
سیگاری
خیر
عاشق
خیر
درباره من
من از سنگ دلی بدم میاد از وزلم ستم بدمیاد .چای اصلا نمیخورم...نمایش بیشتر
Abolfaz
اکنون دوست هست با
Abolfaz
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
2 نفر پسندید
و  پسندید
Abolfaz
اکنون دوست هست با
Abolfaz
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
ای عاشقان ، ای عاشقان ، من از کجا ، عشق از کجا ای بیدلان ، ای بیدلان ، من از کجا ، عشق از کجا گشتم خریدار غمت ، حیران به بازار غمت جان داده در کار غمت ، من از کجا ، عشق از کجا ای مطربان ، ای مطربا...نمایش بیشتر
3 نفر پسندید
Abolfaz
اکنون دوست هست با
Abolfaz
اکنون دوست هست با
Abolfaz
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
5 نفر پسندید
,  و 3 دیگران پسندیدند
Abolfaz
اکنون دوست هست با
Abolfaz
اکنون دوست هست با
Abolfaz
اکنون دوست هست با
نمایش بیشتر