عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

SAED_01

زندگی میکند در ., تهران ایران · متولد 1 فروردین, 1370
کد امنیتی
SAED_01
ﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻭﯼ درزندگی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ : ‏« ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‏» ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﮐ...
نمایش 3 پست بیشتر از SAED_01
SAED_01
ازهرجایی که افتادی احتمالش هست که بتوانی دوباره بلند بشوی ازهرجایی... هرجایی به غیر از"چشم"!
SAED_01
این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم…..
پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن….
می دانی روز...
نمایش بیشتر