عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
logo2

یوسف خاشعی

زندگی میکند در کابل, Kabol Afghanistan · متولد 12 مهر, 1373
کد امنیتی
یوسف خاشعی
به آدمهایی فکر می کنم که بیشتر ساعات بیداری شان
به تاسف خوردن به حال خودشان می گذرد ..
چه خوب است انسان برای تاس...
یوسف خاشعی
کجای چهار فصل ،نام تو می گنجد . . .؟
رویش از توست ،بهار ، بهانه ، باران هم !
تو ... فصل پنجم شاعرانه های منی ...!
نمایش بیشتر