کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور
دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مالیاتی خواست که در مقابل شگردهای جدید کلاهبرداران و سودجویان هوشیار باشند.به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور از رسانه مالیاتی ایران، اخیرا شگردهای ...نمایش بیشتر
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
http://intamedia.blog.ir/1394/03/04-2
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور
دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور از مودیان مالیاتی خواست که در مقابل شگردهای جدید کلاهبرداران و سودجویان هوشیار باشند. به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور از رسانه مالیاتی ایران، اخیرا شگردهای جدیدی از سوی برخی افراد کلاهبردار و سودجو مشاهده شده که عمدتا با هدف سوءاستفاده از عدم آگاهی مودیا...نمایش بیشتر
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور
به نظر نگارنده" مهدی حیدرپور "مالیات تابعی از نرخ بازگشت سرمایه است و نباید برای همه شهرها و استانهای کشور به طور یکسان وضع شود . چنانچه از ایرانشهر تا پیرانشهر یک نرخ ثابت و همان 25 درصد درنظر گرفته ...نمایش بیشتر
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور
به نظر نگارنده " مهدی حیدرپور"توجه به کیفیت آموزش و تحقیق و توسعه در ارتقای بهره وری نقش اساسی دارد وارتقاء بهروری یکی از عوامل مهم دررشدوتوسعه کشورهابه شمار میآید پس کاهش کیفیت آموزش درکشورباعث زنگ خ...نمایش بیشتر
پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
فرهنگ مالیاتی مساوی است با ادب مالیاتی، تربیت مالیاتی، دانش و معرفت مالیاتی
بارگذاری مطالب بیشتر