قائدی

مرد. متولد شهریور 2
قائدی
پروفایل خصوصی هست.