بابک امیدی

بابک امیدی

مرد. زندگی میکند در تهران,  تهران,  ایران. متولد 17 اسفند, 1364