علي اميري

زندگی میکند در ایران متولد -1371 فروردین, 748 مرد
علي اميري
علي اميري
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
علي اميري
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
علي اميري
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
1 نفر پسندید
 پسندیدند
علي اميري
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
1 نفر پسندید
 پسندیدند
علي اميري
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
2 نفر پسندید
و  پسندید
علي اميري
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
علي اميري
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
1 نفر پسندید
 پسندیدند
علي اميري
لطفا داد نزنید .
علي اميري
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
علي اميري
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
1 نفر پسندید
 پسندیدند
علي اميري
موافقم
فکر کنم نروژه .. اگه خواستی بری :)
دل آرام
حنانه بدون من جایی نمیره
علي اميري
:)
فضل خدا بی منتهاست . ما همه فقیریم .. خدا روزیتون کنه
علي اميري
تصویر جدید به اشتراک گذاشت ...
نمایش بیشتر