zohaeghbali

زندگی میکند در پرند, تهران ایران متولد -880 فروردین, 757 زن
zohaeghbali
سیگاری
خیر
عاشق
خیر
درباره من
من زاده ی 21 دی 75 صادره از تهران ساکن تهران معلم زبان و بچه ی دوم خانواده........نمایش بیشتر
zohaeghbali
اکنون دوست هست با
zohaeghbali
اکنون دوست هست با
zohaeghbali
اکنون دوست هست با
zohaeghbali
اکنون دوست هست با
مسعود
راز زندگی این است که بفهمیم هر ثانیه ✨ یک معجزه است✨ شما همین یک زندگی را دارید دیگرهرگز متولد نخواهید شد پس تامیتوانی زندگی رازندگی کن...نمایش بیشتر
6 نفر پسندید
,  و 4 دیگران پسندیدند
مسعود
چه خوش است هم صحبتی با دوستی که در کنارش نه باید اندیشه های خود را بسنجی و نه گفته ها را در ترازو نهی ! بلکه بی خیال ،هر چه می اندیشی را بر زبان می آوری و کاه و گندم را با هم در کف او می نهی و بی گما...نمایش بیشتر
3 نفر پسندید
مسعود
غصه ها و دلتنگی ها را کنار بگذاریم، چون تنها به خودمان زیان می رساند... وای بر کسانی که از ترس نگرانی های احتمالی آینده، در کنار راه بنشینند و برای گذشته ای گریه کنند که هرگز بهتر از حال حاضر نبوده اس...نمایش بیشتر
2 نفر پسندید
و  پسندید
zohaeghbali
اکنون دوست هست با
zohaeghbali
اکنون دوست هست با
zohaeghbali
اکنون دوست هست با
نمایش بیشتر