Ἷ,ąɱ ί

Ἷ,ąɱ ί

زن. زندگی میکند در  ایران. متولد 17 فروردین, 1381