امید

امید

مرد. زندگی میکند در تهران,  تهران,  ایران. متولد دی 27