tala

Lives in ایران · دختر
tala
کد امنیتی
بارگذاری دوباره تصویر
کد تائیدی بالا را بنویسید
tala
اکنون دوست هست با
tala
اکنون دوست هست با
tala
اکنون دوست هست با
مژگان
گاهی خدا همه پنجره ها را می بندد , <br />و همه درها را قفل میکند!!! <br />مطمئن باش آن بیرون هوا طوفانیست <br />و خدا در حا...نمایش همه گزینه ها
2 Liked
and  پسندید.
tala
اکنون دوست هست با
re
در میان باور همه که کوچه های عشق خالی از تک درخت های عاشق است، من درختی یافته ام که هر روز بر روی پیکره اش مشق عش...نمایش همه گزینه ها
2 Liked
and  پسندید.
tala
اکنون دوست هست با
tala
اکنون دوست هست با
tala
اکنون دوست هست با
tala
اکنون دوست هست با
نمایش همه گزینه ها