مجتبی مجیدی

زندگی میکند در تهران, تهران ایران متولد -1025 فروردین, 757 مرد
مجتبی مجیدی
سیگاری
بله
عاشق
بعضی وقتا
مجتبی مجیدی
اکنون دوست هست با
مجتبی مجیدی
اکنون دوست هست با
مجتبی مجیدی
اکنون دوست هست با
مجتبی مجیدی
اکنون دوست هست با
مجتبی مجیدی
اکنون دوست هست با
مجتبی مجیدی
اکنون دوست هست با
مجتبی مجیدی
اکنون دوست هست با
مجتبی مجیدی
روی صندلی بیمارستان نشسته و در افکار خودغوطه ور بودم که ناگهان پرستار صدام زد و گفتتبریک میگم شما پدر شدیدیک دفعه حس عجیبی بهم دست داد بلند شدمسینه ام رو جلو دادم و رفتمتمام کولرهای بیمارستان رو خاموش...نمایش بیشتر
مجتبی مجیدی
بعضیا همچین میگن ما چال لپ داریم که انگار چاه نفت دارنحالا خوبه یه عضله تو صورتشون فلجه...چطوری فلج
1 نفر پسندید
 پسندیدند
مجتبی مجیدی
فقــــــط یه ایرانی میتونه......با ضربه های مکرر به کنتــرل ،باطری ها رو مجبور به ادامه حیات کنهنگو تاحالا نکردم
1 نفر پسندید
 پسندیدند
نمایش بیشتر