پیام طلایی

زندگی میکند در تهران, تهران ایران متولد فروردین -1039 مرد
پیام طلایی

به روز رسانی وضعیت: #73961

پیام طلایی
این زمستان گویا غم پنهان دارد که در این موعد سرد عوض برف ، به چشمش نم باران دارد..