صبا

زندگی میکند در  تهران ایران متولد -1142 فروردین, 757 زن
صبا
صبا
اکنون دوست هست با
aaaa
دیگه نمیای؟
aaaa
تمام آن چيزی که درباره‌ی تودر سرم هست، ده‌ها کتاب می‌شوداما تمام چيزى که در دلم هستفقط دو کلمه است:دوستت دارم!...نمایش بیشتر
aaaa
لبخند #تو را چند صباحی‌ست ندیدمیکبار دگر خانه‌ات آبادبگو سیب
aaaa
به دلم افتادههمین روزهاست که می‌آییو اردیبهشت مناردیبعِشق می‌شود..
aaaa
دوستم داری می‌دانم، بازدوست دارم که بپرسم گاهیدوست دارم که بدانم امروزمثل دیروز مرا می‌خواهی؟از هوایت قفسم را پر کنتُنگ دریاست برای ماهیفرصتی تا بسراییم از همبس کن از فاصله‌های واهیعشق، عشق است، چه بر...نمایش بیشتر
aaaa
من همین قدر کهبا حال و هوایتگه گاه برگی ازباغچهء شعر بچینم کافی ستفکر کردن به تو یعنیغزلی شور انگیزکه همین شوق مراخوبترینمکافی ست......نمایش بیشتر
aaaa
1 نفر پسندید
 پسندیدند
aaaa
2 نفر پسندید
و  پسندید
aaaa
1 نفر پسندید
 پسندیدند
نمایش بیشتر