عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
images
رضا
کسی که دوست دارم ملاقات کنم
دلگيرم

از كسي كه مرا غرق خودش كرد!

اما نجاتم نداد …
علاقه ها
<script type="text/javascript" src="http://pichak.net/blogcod/clock/code.php?n=4&urlweb=pichak.net"></script>
موزیک
<OBJECT
style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid"
height=46 width=150 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><IMG
title=http://www.kodfa.sub.ir
alt=http://kodfa2.persiangig.com/info/LOGO.gif
src="http://kodfa2.persiangig.com/info/LOGO.gif" border=0>