♕♥مشکی پوش♥♕

متولد فروردین -1059 مرد
♕♥مشکی پوش♥♕

24 اسفند, 1394 از
خدایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خدایا !کسی غیر از تو با من نیست …خیالت از زمین راحت ، که حتی روز روشن نیست …کسی اینجا نمیبینه ، که دنیا زیر چشماته !یه عمره یادمون رفته ، زمین دار مکافاته !فراموشم شده گاهی ، که این پایین چه ها کردم !که روزی باید از اینجا ، بازم پیش تو برگردم !خدایا وقت برگشتن ، یه کم با من مدارا کن !شنیدم گرمه آغوشت ، اگه میشه منم جا کن …

24 اسفند, 1394 از
تو مقصری اگر من دیگر ” من سابق ” نیستم ! من را به من نبودن محکوم نکن ! من همانم که درگیر عشقش بودی ! یادت نمی آید ؟! من همانم ! حتی اگر این روز ها هر دویمان بوی بی تفاوتی بدهیم !

24 اسفند, 1394 از
یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر چه در خود شکستیم صدایی نکنیمیادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سروبایی نکنیم

24 اسفند, 1394 از
از دور دوستتــــ داشــتم…!بــی هیــــچ عطـــری،آغوشـــی،نگاهــی و یا حتــی بوســه ای…!تنــها دوستتـــ داشــتم…!اما حـــالا که دور شـــدی…!چــه کــنم بـا ایــن همــه وابستــگی!!!

24 اسفند, 1394 از
وقتی‌ به تو فکر می‌‌کنممی‌ بینم ما همیشه عاشق هم بوده ایمفقط هیچ وقت بلد نبودیمبه زیبایی‌ عشقمان زندگی‌ کنیمهر روز که می‌‌گذردبیشتر خاطره آن روزها دیوانه‌ام می‌‌کند

24 اسفند, 1394 از
دلتنگم ولی نه دلتنگ تودلتنگ اینکه یه روزی هوامو داشتیدلتنگ اینکه هرلحظه به یادم بودیدلتنگ هردقیقه شنیدن صداتدلتنگ تاصبح بیدارموندنت فقط به خاطر اینکه دل من گرفتهدلتنگ اینکه اسممو سوالی صداکنیدیدی من که دلتنگ تو نیستم………

24 اسفند, 1394 از
گریــــــــــــــه کنم یا نکـــــــــــــــــــنمحــــــــــــرف بزنـــم یا نزنـــــــــــــــــــممن از هوای عشــــــــــق تو ، دل بکـــنم یا نکـــــــــــــــــــنمبا این ســـوال بی‌ جواب ، پـــــــــــناه به آیــــــــنه می بـــــــرمخــــیره به تصویر خــــــودم ، می پرســـــــم از کی‌ بگـــــــذرمیک سوی این قصــــه تویی‌، یک ســوی این قصــــــــه مـــنمبســــته به هم وجود ما تو بشکــــنی ، من می شکــــــنمنه از تو می ‌شه دل برید،نه با تو مـی ‌شه دل سپردنــه عاشـــــق تو می ‌شــــــــه مــــــــــــــــاندنه فارغ از تو می ‌شه مــــــــــــــــاندگــریه کــنم یا نکــــــــــــــنمحرف بزنم یا نــــــزنم

24 اسفند, 1394 از
دوستم داریمناز جزر این مدمی ترسم...هنـــوز هم از تمــــــــــــــام کارهای دنیادلبستن به دلتبیــــــــــــــشتر به دلــم میـچسبد..!

24 اسفند, 1394 از
وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم ،پیدایش که کردیم ، دنبال عیب هایش میگردیم ،وقتی از دستش دادیم ، در تنهایی دنبال خاطراتش میگردیم ،مراقب قلب ها باشیم ،هیچ چیز آسان تر از قلب نمیشکند************ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ !!!ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪ ....ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺴﺎﺯ ....ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ....ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺗﺎ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ !ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ !ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ....ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖﻭﻟﯽ ...ﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺪ ﮐﺮﺩ !ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﮐﻢ ﻧﺒﻮﺩ ...