دسته ها
اردیبهشتایی دوست داشتنی
3 لایک Album
اردیبهشت دومین صور فلکی در علم اختر شناسی می باشد که با نماد ثور(گاو) شناخته می شود. افراد متولد اردیبهشت غالبا آرام هستند و از نزاع و خشونت دوری می جویند. اردیبهشت دومین ماه از سال است که در لغت به معنای "مانند بهشت" می باشد. سمبل این ماه "ثور(به معنای گاو)" است. افرادی که در این ماه متولد شده اند، دارای عنصر وجودی "خاک " هستند. سنگ خوش یمن برای متولدین این ماه "یاقوت کبود" است که بهتر است همیشه آن را با خود به همراه داشته باشند. سیّاره ی مرتبط با ماه اردیبهشت، "ونوس" و فلّز وجودی این ماه، "مس" است. رنگ محبوب اکثر متولدین این ماه آبی آسمانی است. در میان روزهای هفته، جمعه برای متولدین این ماه خوش یمن است. تاثیرپذیری، سیاست مداری و متفکری از ویژگی های اصلی متولدین اردیبهشت ماه می باشد.