توضیحات
خاطره هاي خوب بساز ...
آن قدر برايشان خوب باش ؛ كه اگر يك روز همه چيز را گذاشتي و رفتي ...
در كنج قلبشان جايي براي تو باشد ...
تا هر از گاهي بگويند : " اي كاش بود ... "
هر از گاهي دست دراز كنند و بخواهند كه باشي ...
هر از گاهي دلتنگ بودنت شوند ...
مي دانم سخت است ...
اما ؛
تو خوب باش ...
حتي براي آن كه با تو بد كرد ...
روزي مي فهمد ، همان ساده بودنت كم نبود...