توضیحات
احکام را حرفه‌ای بیاموزیم. <br /> <br />https://telegram.me/atlasshia
محل سکونت: https://telegram.me/atlasshia