3 فروردین, 1396 از
Year: 1396
پدر رپ ترکی فریبرز البوم اورک سوزلره منتشر کرد