عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

کــلاغــه مــیگـه غــار غـــــارنــنه اشـ میــگه زهــرمـــاربــابــاش میــگـ ولشـ کنـچــادر سیــاه تنشــ ک...