سعید
از on 24 اردیبهشت, 1394
85 مشاهده
زندگى موسيقى گنجشكهاست
زندگى باغ تماشاى خداست…
زندگى يعنى همين پروازها،
صبح ها، لبخندها، آوازها…
زندگى ذره ى كاهيست، كه كوهش كرديم
پست شده در: عاشقانه ها