محمدعلی به آبادی
از on 20 آذر, 1397
44 مشاهده
به نام خدا
نظریه ولایت فقیه همانند نظریه تکامل داروین درآغاز مورد استقبال شدید قرار گرفت اما در طول زمان وتجربه دچار افت واصلاح میگردد همانگونه که امروز نظریه فرگشت علمی تر وارد میدان شده وطرفداران بیشتری یافته است. در مورد نظریه ولایت فقیه باید گفت از همان گذشته مخالفانی نیز داشت وامروزه بیشتر هم شده است واین خصلت هر تئوری است که درجریان عمل وآزمایش تکامل می یابد.اما آن اصلاح وتکامل چیست؟
در اینکه در یک جامعه دینی قوانین دین حتما حاکم است تردیدی نیست والا جامعه سکولار خواهد بود اما برای دینی کردن قوانین میتوان ازچند فقیه در شورای نگهبان مشابه همین وضعیت موجود بهره برد . ودر مواردیکه مصوبات باشرع مخالف باشد آنگاه نمایندگان مجلس با اکثریت بیشتر مثلا دوسوم آراء میتوانند موارد ضرورت ومصلحت را تصویب کنند.بدین ترتیب میتوان نظریه ولایت فقیه را منتفی وانتخاب فقها را برعهده مراجع در حوزه قرار داد.البته نظارت استصوابی نیز منتفی است