محمدعلی به آبادی
از on 20 آذر, 1397
31 مشاهده
به نام خدا
شاید دیرینه ترین رهنود آسمانی که برای مردم جهان بیادگار مانده همان سه قانون طلائی پیامبر ایرانی است
پندار نیک گفتار نیک کردار نیک
اگر هر فردی که باداد از خواب برمی خیزد در اندیشه نیک باشد قطعا گفتار وکردار او نیز نیک خواهد بود چه پندار ریشه عمل انسان است همانند ریشه درخت که میوه آن نتیجه ان است .
اندیشه نیک کشف حقایق عالم وفکر تولید کاری مفید است تا انسانهای دیگر ازثمرات آن برخوردار باشند وتخریب ونابودی هرگز نیک محسوب نمیشود. هر اندیشه مخرب آثار مخرب بهمراه دارد.
گفتار ونوشتار زشت وکریه وعمل نادرست محصول اندیشه زشت است .باید تلاش کنیم تا همیشه به نیکی بیاندیشیم تا گفتار نوشتار وکردار ما نیک گردد.
این سه قانون طلائی سرلوحه همه ادیان الهی است