محمدعلی به آبادی
از on 20 آذر, 1397
8 مشاهده
به نام خدا
شاید دیرینه ترین رهنود آسمانی که برای مردم جهان بیادگار مانده همان سه قانون طلائی پیامبر ایرانی است
پندار نیک گفتار نیک کردار نیک
اگر هر فردی که باداد از خواب برمی خیزد در اندیشه نیک باشد قطعا گفتار وکردار او نیز نیک خواهد بود چه پندار ریشه عمل انسان است همانند ریشه درخت که میوه آن نتیجه ان است .
اندیشه نیک کشف حقایق عالم وفکر تولید کاری مفید است تا انسانهای دیگر ازثمرات آن برخوردار باشند وتخریب ونابودی هرگز نیک محسوب نمیشود. هر اندیشه مخرب آثار مخرب بهمراه دارد.
گفتار ونوشتار زشت وکریه وعمل نادرست محصول اندیشه زشت است .باید تلاش کنیم تا همیشه به نیکی بیاندیشیم تا گفتار نوشتار وکردار ما نیک گردد.
این سه قانون طلائی سرلوحه همه ادیان الهی است