محمدعلی به آبادی
از on 20 آذر, 1397
20 مشاهده
به نام خدا
1-دین یعنی باوری داشتن برای زندگی کردن
آدمی هرباوری را که مایه حیات وزندگی باشد داشته باشد محترم است هرچه باشد چرا که زندگی وحیات درآن است .
2-بی دین کسی که باوری پیدا نکرده است وهمچنان در اندیشه آن است بنابراین زندگی روز مرگی دارد تا روزی خودرا بیابد.
اینان کسانی هستند که باید یاری اشان کرد واگر دست یاری دراز کردند بردینداران حکم است که راهنمائیشان کنند
3-ضد دینکسی که باورش در ضدیت با باور داشتن است .اینان هیچ احترامی برای باورمندان نمیگذارند وچون خود چیزی ندارند تحمل وجود دیگران را ندارند. اینان همان پوچگراها هستند و با ضدیت با دینداران تلاش میکنند گروه بی دینان را بخود جلب کنند.
ضددینان در جهان در اقلیتند . مگر نگفته اند که ثروت 98 درصد مردم جهان دردست 2 درصد است .این دو درصد همان ضددینان هستند .
آنان هم زر دارند هم زور وهم تزویر بهر رنگی درمیایند تا بجز خود همه را نابود کنند. دو مثال برای روشنگری می نویسم
یک:گروهی اندک بنام صهیونها 70 سال تجاوز میکنند ولی فریاد مظلومیت آنها گوش فلک را کر کرده است .تمامی تشکیلات سازمان ملل را برای خودشان میخواهند خود بمب اتمی دارند ازبمب احتمالی دیگران در هراسند که این هم خود فریبی بیش نیست(یهودیت غیر از صهیونیسم است)
دو:گروهی اندک بنام وهابیت تمامی ثروت جهان اسلام را دراختیار گرفته است وپایگاه اصلی مسلمانان را پایگاه فساد وتباهی قرار داده
این گروه اندک همه کشورهای اسلامی را با تطمیع وتهدید وتزویر میچرخاند
صهیونیسم ووهابیت دو عنصر ضددین اند وجز خود دیگران را نمیخواهند والبته خودنیز در این میان ازبین میروند
بیائیم بباورهای موجود احترام بگذاریم وبی دینان را به دین برگردانیم وهمگی دربرابر ضددینان بایستیم