احمدرضایی
از on 15 آبان, 1397
23 مشاهده
دلمان تنگ می شود
گاهی برای بودن های خیالی آدم های عروسکی
دلمان تنگ می شود
گاهی برای خوابیدن های آرام زمان های کودکی
دلمان تنگ می شود
گاهی برای بوسیدن گونه های عروسک بی جان
دلمان حتی تنگ روزهای رفته هم می شود
دلم بی اختیار تنگ می شود
دلمان بی منّت تنگ می شود
برای خوبی هایی که کردیم و بدی هایی که دیدیم مدام
دلمان تنگ می شود
برای باران آمدن از چشمانمان
دلمان که تنگ می شود
خیلی چیزها عوض می شود
دلمان که تنگ می شود
خیلی قانون ها تبصره می گیرند
دلمان که تنگ می شود
خیلی پل ها می شکنند
دلمان که تنگ می شود
خیلی راه ها نرفته می روند
این دلتنگی ها را مدیون دلی باش که تنگ می شود
گاهی حتی برای خود از خود بی خبرت
دلتنگ شو
گاهی حتی برای خنده هایت