احمدرضایی
از on 15 آبان, 1397
6 مشاهده
دلمان تنگ می شود
گاهی برای بودن های خیالی آدم های عروسکی
دلمان تنگ می شود
گاهی برای خوابیدن های آرام زمان های کودکی
دلمان تنگ می شود
گاهی برای بوسیدن گونه های عروسک بی جان
دلمان حتی تنگ روزهای رفته هم می شود
دلم بی اختیار تنگ می شود
دلمان بی منّت تنگ می شود
برای خوبی هایی که کردیم و بدی هایی که دیدیم مدام
دلمان تنگ می شود
برای باران آمدن از چشمانمان
دلمان که تنگ می شود
خیلی چیزها عوض می شود
دلمان که تنگ می شود
خیلی قانون ها تبصره می گیرند
دلمان که تنگ می شود
خیلی پل ها می شکنند
دلمان که تنگ می شود
خیلی راه ها نرفته می روند
این دلتنگی ها را مدیون دلی باش که تنگ می شود
گاهی حتی برای خود از خود بی خبرت
دلتنگ شو
گاهی حتی برای خنده هایت