خودکشی
از on 14 اردیبهشت, 1397
47 مشاهده
پنهان‌کاری یعنی قایم کردن برخی از واقعیت‌ها و چیزی جدا از حریم شخصی است.فرد پنهان‌کار تمایل دارد حقایق را از دسترس دور نگه‌دارد.
پنهان‌کاری دور نگه‌داشتن دیگران از حقیقتی بخاطر ترس و نگرانی است.
فرد پنهان‌کار از تاثیر بیان کردن و نشان دادن حقیقت بر دیگران نگران است.
افرادی که پنهان کاری را حریم خصوصی می دانند اشتباه می کنند.خانواده حریم خصوصی است ولی چون حریم خصوصی است بدین معنا نیست که پس باید خانواده را پنهان کرد و با خانواده در مجامع عمومی ظاهر نشد.
آقایان و خانم ها سایت های اجتماعی مانند دلگو شبکه اجتماعی اند.پس اگر این سایت اجتماعی را با سایت خصوصی اشتباه گرفته اید فورا با پروفایل های مخفیتان بزنید به چاک.
پست شده در: برای مطالعه زندگی