خودکشی
از on 10 اردیبهشت, 1397
86 مشاهده
آتش زدن به یک سرنوشت
کبریت نمی خواهد که !
پا می خواهد . . .
که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر
و بروی . . .
پست شده در: عاشقانه ها