خودکشی
از on 9 اردیبهشت, 1397
72 مشاهده
دوستم‌ داشته‌ باش‌!
از رفتن‌ بمان‌!
دستت‌ را به‌ من‌ بده‌،
که‌ در امتدادِ دستانت‌
بندری‌ست‌ برای‌ آرامش‌...!
پست شده در: عاشقانه ها