Arshia Sari Aslani
از on 27 دی, 1396
117 مشاهده
من جایِ تمام كسانی كه
#دلتنگ نمی شوند برایت
من جایِ تمام كسانی كه
بی تابِ چشمهایت #نیستند
من جایِ تمامِ كسانی كه
گفتند #دوستت دارم و تو ماندی
و آن ها نماندند
من جایِ تمامِ #بوسه های
نیمه راه
#آغوش هایِ جا مانده
جایِ تمامِ - یادم تو را فراموش - ها
من اصلا جای خودِ #خدا هم
دلم برایت #تنگ شده
بگذار #مردم بگویند كفر می گوید
گفتم مردم ؟
اصلا من را چه به مردم
#من را همان خدا كه چشمانِ تو را #آفرید
تا من #دیوانه ات شوم
كافیست !
همه چیز زیرِ سرِ همین خداست
كه تو را بی هیچ دلیلی انقدر
برایِ دلِ من #عزیز كرده
كه حتی به وقتِ دلگیری
دلتنگت باشم
همین خدایی كه
می داند تو گذرت هم این حوالی نمی خورد
اما باز كلمات را
مجبور به #نوشتن برای تو می كند
من
جای #تمام كسانی كه #كنارت هستند
جای تمام كسانی كه #تو را می بینند
جای تمام كسانی كه در قابِ #چشمانت
جا دارند
جای تمام #كسانی كه تو #هرروز از حوالیِ شان
گذر می كنی
#دلم برایت تنگ شده
پست شده در: عاشقانه ها