17 دی, 1396 از
دارم ز جدایی غزالی که مپرس
در جان و دل اندوه و ملالی که مپرس
گوئی چه بود درد تو دردی که مگوی
پرسی چه بود حال تو حالی که مپرس
4 نفر پسندید
,  و 2 دیگران پسندیدند
زهرا راد
چرا اکثرا پستای غمگین میزارید
رضا صیادی
عصبانی هستم
زهرا راد
برای چی آخه؟ببخشید البته فوضولی میکنم
رضا صیادی
خواهش میکنم ولی نمیتونم بگم
زهرا راد
هرجور راحتید بازم معذرت که فوضولی کردم
رضا صیادی
زهرا خانوم این چه حرفیه شما محبت دارین از روی لطف و محبت پرسیدین خواهش میکنم از این کلمه استفاده نکنین
زهرا راد
چشم دیگه استفاده نمیکنم
رضا صیادی
چشمت بی بلا