9 دی, 1396 از
در سه حالت میتونی برای "دیگران" مهم باشی:
1.خوشگل باشی
2.پولدار یا مشهور باشی
3.بمیری.
3 نفر پسندید
Arshia Sari Aslani
مشهور که هستم(دوستای دلگویی همه میشناسنم!)پولدارم که هستم(بابام رئیس بانک و مامانم معاون بانکه) خوشگل هم که بقیه میگم هستم!!