شیما
از on 19 دی, 1395
2 مشاهده
درچشمهایم سوره ے عشق
میخوانے و من با
نزول خنـده های بیکـــرانت
سجاده ے عاشقے پهـن میکنـم
آیه آیـه مـرا
در آغـوشت بخوان
تا برایت امن ترین نگاه
ایمانم را درویش کنم