عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

از
درچشمهایم سوره ے عشق
میخوانے و من با

نزول خنـده های بیکـــرانت
سجاده ے عاشقے پهـن میکنـم

آیه آیـه مـرا
در آغـوشت بخوان

تا برایت امن ترین نگاه
ایمانم را درویش کنم