عضویت
شبکه اجتماعی دل گو به شما کمک می کند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

از
یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد …عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق …یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست !