19 دی, 1395 از
دلم برای پستای خطآب دارع تینآ تنگ شدع
همونایی کع بعدش خبرامدنت میآدش {-15-}
3 نفر پسندید
,  و 1 نفر دیگر پسندیدند